شنبه, 03 تير 1396
فرآیندها

فرایند استخدام پیمانی اعضای هیات علمی در دانشگاه
 فرایند تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی
فرایند تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

حق انتشار اطلاعات برای دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه الزهرا محفوظ می باشد. اجرا و پشتیبانی :مرکز ICT