فرآیندها

فرایند استخدام پیمانی اعضای هیات علمی در دانشگاه
 فرایند تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی
فرایند تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

   
               
پنجشنبه, 26 مرداد 1396
حق انتشار اطلاعات برای دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه الزهرا محفوظ می باشد. اجرا و پشتیبانی :مرکز ICT