دوشنبه, 01 بهمن 1397
کارکنان دبیرخانه هیات اجرایی جذب

   رئیس دبیرخانه جذب             85692701

  کارشناس مسئول               85692702

  کارشناس علمی               85692703

 کارشناس عمومی            85692703حق انتشار اطلاعات برای دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه الزهرا محفوظ می باشد. اجرا و پشتیبانی :مرکز ICT