شنبه, 03 تير 1396

 فرم های مورد نیاز جهت تشکیل  پرونده علمی تبدیل وضعیت  اعضای هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی 

حق انتشار اطلاعات برای دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه الزهرا محفوظ می باشد. اجرا و پشتیبانی :مرکز ICT