سه شنبه, 02 آبان 1396
فرم ها ( از 96/1/1 )فرم های تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی


فرم های مورد نیاز جهت تشکیل پرونده علمی تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی از 96/1/1 ویژه اعضای هیأت علمی دانشکده ها 


ویژه اعضای هیأت علمی پژوهشکده 
فرم الف 

 فرم الف
 فرم ب

فرم ب 
فرم ج

فرم ج 
 ماده 1(فرهنگی)

ماده 1( فرهنگی) 
 ماده2 ( آموزشی) ماده 2 (آموزشی) 
ماده3 (پژوهشی)  ماده 3 (پزوهشی)
ماده 4( اجرایی) ماده 4 (اجرایی)
راهنمای فرمهای فوق ------- 

فرم ها( تا پایان سال 95)

 

فرم های تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی

فرم های مورد نیاز جهت تشکیل پرونده علمی تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی تا پایان سال 95


 

ویژه اعضای هیأت علمی دانشکده ها 

ویژه اعضای هیأت علمی پژوهشکده

جدول شاخص امتیاز دهی آموزشی


جدول شاخص امتیاز دهی پژوهشی

فرم الف

فرم الف


فرم  ب 


فرم  ب
فرم  ج
فرم ج


فرم  د
فرم د


فرم های ماده 1
فرم های ماده 1


فرم های ماده 2
فرم های ماده 2


فرم های ماده 3
فرم های ماده 3


فرم های ماده 4
فرم های ماده 4


راهنمای فرمهای فوق


------------------------
درج متن/HTML

کمينه
                                                                                       
حق انتشار اطلاعات برای دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه الزهرا محفوظ می باشد. اجرا و پشتیبانی :مرکز ICT