سه شنبه, 02 آبان 1396
گزارش عملکرد


عملکرد هیات اجرایی جذب دانشگاه در سال 1393


موضوع

تعداد

جلسات هیات اجرایی جذب

31

جلسات کارگروه علمی

54

جلسات کارگروه عمومی

22

استخدام پیمانی

26

تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی

15

تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

21

پرونده های در دست اقدام

21


حق انتشار اطلاعات برای دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه الزهرا محفوظ می باشد. اجرا و پشتیبانی :مرکز ICT